Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการใช้ การบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทางของศูนย์สร้างทาง
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังกิจกรรมฯ ฝ่ายเครื่องกล

1. โครงการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง

         >> เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีการร่วมประชุม 3 คณะ ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่จากกองฝึกอบรมกับสำนักเครื่องกลและสื่อสาร, คณะทีมงานฝึกอบรมของศูนย์ฯลำปาง และคณะจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง (รูปภาพ)

        >> เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปางได้มาดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่, เครื่องจักร, เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ์ของ ศูนย์ฯลำปาง (รูปภาพ)

         >> เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกหนังสือประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์สร้างทางลำปาง ให้กับศูนย์สร้างทางลำปาง (หนังสือประกาศฯ)

         >> เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง ได้ออกใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ ให้กับศูนย์สร้างทางลำปาง (ใบอนุญาตฯ แบบ มฐ.4)

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล ปี 2558 ” ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง มี 2 รุ่น

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2558
(รูปภาพ)

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
(รูปภาพ)