Untitled Document Untitled Document Untitled Documentอัตรากำลัง


ผังโครงสร้างฝ่ายแผนงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนดำเนินงานของศูนย์สร้างทางลำปาง ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของ กรมทางหลวง
2. จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของศูนย์สร้างทางลำปาง
3. ติดตาม ประเมินผล เพื่อเสนอการแก้ไขปรับปรุง การจัดทำแผนการดำเนินงาน
4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สถิติข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆของศูนย์สร้างทางลำปาง