Untitled Document Untitled Document Untitled Document

แผนกลยุทธ์

        1. บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        2. พัฒนาระบบบริหารโครงการก่อสร้างทางให้ได้มาตรฐานสากล
        3. การเสนอขอปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
        4. ก่อ สร้างทางอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานกรมทางหลวง และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        5. การ เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหางานเร่งด่วนฉุกเฉินและงานกรณีพิเศษ ด้วยความรวดเร็วทันกาล
        6. การก่อ สร้างทางโดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย และปลอดภัย ของประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง
        7. การปรับ ปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารภายในองค์กร และการประชาสัมพันธ์
        8. การเป็น สถานที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติงานก่อสร้างทางและทดลองผลงานวิจัยงาน ทาง
        9. การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
        10. การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. และสวัสดิการภายในองค์กร


วิสัยทัศน์

        เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

        ก่อสร้างทางและบูรณะปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการงานเร่งด่วน ฉุกเฉิน และงานกรณีพิเศษเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง


วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

        1.พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานทาง
        2.ดำเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ
        3.ก่อสร้างและบูรณะทางหลวงที่ได้มาตรฐานสากล
        4.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ;

ประเด็นยุทธศาสตร์

        1.การบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        2.การก่อสร้างทางอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
        3.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง";