Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่ความรับผิดชอบ

        ควบคุมและเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณงานการเงินและบัญชี ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่กำหนดและงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย