Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ช่วยปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพวัสดุงานทดลองต่างๆ
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง