Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สำรวจหาแนวทางที่เหมาะสม
2. วางแนวศูนย์กลางทางพร้อมวางโค้งวัดระยะทำหมุดพยาน หมุดหลักฐาน หมุดระดับ profile,Cross Section
3. สำรวจรายละเอียดสองข้างทางและช่องน้ำ
4. เขียนแผนที่
5. ออกแบบทางด้าน Geometric Design และ Pavement Design
6. คำนวณออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์และอุทกวิทยาสำหรับอาคารระบายน้ำ (Box Culvert)

อัตรากำลัง


รายละเอียดสายทางที่อยู่ระหว่างออกแบบและเขียนแบบ ตามแผนงานปี 2558


1. ทางหลวงหมายเลข 1081 สาย บ.น้ำยาว – บ.หลักลาย – บ.ผักเฮือก ระหว่าง
        กม. 33+300 – กม. 34+000
        กม. 34+000 – กม. 34+500

2. ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081(บ่อเกลือ) ระหว่าง
        กม. 26+000 – กม. 26+200
        กม. 30+800 – กม. 31+100

3. ทางหลวงหมายเลข 1333 สายสบมาง – ผักเฮือก ระหว่าง
        กม. 0+000 – กม. 1+550
        กม. 37+600 – กม. 37+800
        กม. 39+450 – กม.39+750