Untitled Document

การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานฯของข้าราชการบรรจุใหม่

ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 เมษายน 2559