Untitled Document

Big Cleaning Day 2016

วันทำความสะอาดใหญ่ กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day 2016)
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง             ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2016 วันทำความสะอาดใหญ่ โดยมี นายวิสิทธิ์ ชัชวาลวุฒิกุล รองผู้อำนวยการศููนย์สร้างทางลำปาง เป็นประธาน มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ และให้แต่ละฝ่ายดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ตามพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณ และอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิาพการทำงาน โดยมี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 2015