Untitled Document

ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง             เราชาวศูนย์สร้างทางลำปาง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง