Untitled Document

ฝึกอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง บริหารพัสดุภาครัฐ             เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางลำปาง เข้ารับฟังคำบรรยายจาก เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลำปาง หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างทางลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง