Untitled Document

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
            3.1 นายช่างโครงการฯ ทุกโครงการ นำเสนอข้อมูลโครงการ
            3.2 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
            4.1 แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่าย
            4.2 แผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2562
            4.3 แผนรายจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ