Untitled Document

การประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย
วันที่ 18 มกราคม 2562             วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 9:00 ถึงเวลา 12:00 น. นายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง นายสวัสดิ์ ปิงฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และ นายจิรัฎฐวัฒน์ ศรีบุรี รักษาการในตำแหน่งนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ร่วมกับแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้าน และผู้นำท้องถิ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแลความต้องการจากผู้ใช้ทางด้วย