Untitled Document

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 127 ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562             ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 11.30 น. ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 127 ทางเลี่ยงเมืองลำปาง (ก่อสร้างคันทางใหม่เป็นสี่ช่องจราจร) ระหว่าง กม.1+300 – กม.8+275 ระยะทางยาวประมาณ 5.825 กิโลเมตร โดยมีนายสวัสดิ์ ปิงฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและผู้จัดการโครงการฯ นายปรีชา สรรค์ศิริกุล นายนิพนธ์ ยศบุรษ นายช่างโครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 และ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายสุรพงค์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการฯ ชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ให้ประชาชนได้รับทราบ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาหอประชุมวัดโทกหัวช้าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง