Untitled Document

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562             ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การติดตามผลการดำเนินงาน และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน
2. การติดตามการดำเนินงาน การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
5. ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปางจากการทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
6. การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.