Untitled Document

โครงการประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562             ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวรินทร์ อุตกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร พร้อมคณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง