Untitled Document

โครงการศึกษาดูงานเทคนิคการก่อสร้างของศูนย์สร้างทางลำปาง
วันที่ 10 มิถุนายน 2562


             วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. ถึง 15.30 น. ศูนย์สร้างทางลำปาง ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชีพก่อสร้าง – โยธา จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการก่อสร้างของศูนย์สร้างทางลำปาง โดยมี นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง และนายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ จากนั้น นายสวัสดิ์ ปิงฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แนะนำหน่วยงานและโครงการก่อสร้างบ้านพักฯ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง