Untitled Document

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดลำปาง
วันที่ 21 มิถุนายน 2562            วันศุกร์ที่ 21 มิถุนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางพร้อมผู้บริหาร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และในเวลา 14.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง โดยนายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นผู้บรรยายนำเสนอภาพรวมของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง