Untitled Document

โครงการปลูกต้นไม้ "ศูนย์สร้างทางลำปาง เย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา"
วันที่ 27 มิถุนายน 2562             วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางลำปาง จัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในโครงการ “ศูนย์สร้างทางลำปาง เย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณขอบสระกักเก็บน้ำ สนามกอล์ฟ ศูนย์สร้างทางลำปาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง