Untitled Document

สำนักงานคลังประจำจังหวัดลำปางลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง         วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหารสำนักงานคลังประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานศูนย์สร้างทางลำปาง โดยมี นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง