Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของศูนย์
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง