Untitled Document Untitled Document Untitled Document โครงการก่อสร้างทางหลวง ศูนย์สร้างทางลำปาง


แผนที่โครงการ ปี 2559 - 2560 >> คลิกที่นี่


ลำดับ

โครงการก่อสร้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

1

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

2

ทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

3

ทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

4

ทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย

- ความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

5

ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

6

ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนตุลาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤศจิกายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563

7

ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย – แม่แฮใต้

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2563

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2563

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2563
ลำดับ

โครงการก่อสร้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562

1

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562

2

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562

3

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

4

ทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562

5

ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562

6

ทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562

7

ทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว

- ความก้าวหน้า เดือนธันวาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมีนาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2562

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2562

- ความก้าวหน้า เดือนกันยายน 2562ลำดับ

โครงการก่อสร้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561

1

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2561

2

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2561

3

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2561

4

ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2561

5

ทางหลวงหมายเลข 1169 สาย แยกทางหลวงหมายเลข1168 ( บ.ท่าล้อ ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081( บ.น้ำยาว )

- ความก้าวหน้า เดือนเมษายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนพฤษภาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนมิถุนายน 2561

- ความก้าวหน้า เดือนกรกฎาคม 2561

- ความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2561
ลำดับ

โครงการก่อสร้างทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560

1

ทางหลวงหมายเลข 11 สาย ลำปาง - เด่นชัย

2

ทางหลวงหมายเลข 1349 สาย อ.สะเมิง - บ้านวัดจันทร์

3

ทางหลวงหมายเลข 1194 สาย อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ

4

ทางหลวงหมายเลข 1013 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 108 ( อ.สันป่าตอง ) - บ้านกาด (ตอน1 และ ตอน2)

5

ทางหลวงหมายเลข 1013 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 108 ( อ.สันป่าตอง ) - บ้านกาด (ตอน3 )

6

ทางหลวงหมายเลข 1169 สาย แยกทางหลวงหมายเลข1168 ( บ.ท่าล้อ ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081( บ.น้ำยาว )

7

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (ส่วนงานทาง) ฝั่งพม่า

8

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด ตอนที่ 4 ส่วนที่ 6

9

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด ตอนที่ 4 ส่วนที่ 7

10

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด ตอนที่ 4 ส่วนที่ 8

11

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยพร้อมโครงข่าย อ.แม่สอด ตอนที่ 4 ส่วนที่ 9