Untitled Document Untitled Document Untitled Document


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผน บริหารและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. ตรวจสอบและนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารรับและเอกสารส่ง
3. มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของคณะฯ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การบันทึกการมาปฏิบัติราชการ
4. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตามระบบงานสารบรรณที่ได้กำหนดไว้