Untitled Document Untitled Document Untitled Document

โครงการฝึกอบรม

โครงการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบและวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุดความรู้สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร การขับรถบรรทุกวัสดุงานทาง ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์สร้างทางลำปาง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างประสบการณ์วิศวกรโยธาและนายช่างโยธาบรรจุใหม่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางลำปาง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้อต้นการขับและควบคุมเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10